PRIVACY

Click here for English 


Privacyverklaring van:
Stichting vrienden van de oorlogsgraven der geallieerden, Waalwijk en omstreken (Stichting V.O.G.W.)

mei 2022.

Stichting V.O.G.W. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
Hierbij gaan we uit van toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In deze privacyverklaring (nader te noemen verklaring) leggen wij uit hoe we daar mee om gaan.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zeer zorgvuldig om met de persoonsgegevens.

Dat doen we door:

1. Uw persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze 

doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze verklaring.

2. De verwerking van uw persoonsgegevens te beperken tot die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

3. Uw uitdrukkelijke toestemming te vragen voor deze verwerking.
4. Passende technische en organisatorische maatregelen te nemen zodat beveiliging van uw

persoonsgegevens gewaarborgd is.
5. Geen persoonsgegevens door te geven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van

de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
6. Op de hoogte te zijn en te blijven van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens.


Heeft uw vragen over verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u met het bestuur contact opnemen

via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens
De persoonsgegevens van contacten van Stichting V.O.G.W. worden verwerkt ten behoeve van de

volgende doelstellingen:
1. Administratieve doeleinden.
2. Communicatie over de stichting en/of uitnodigingen.
3. Verspreiden van het jaarverslag.

Stichting V.O.G.W. verwerkt mogelijk de volgende gegevens:
1. Telefoonnummer(s) (vast en/of mobiel).
2. E-mailadres.
3. Naam en adres.


Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden door Stichting V.O.G.W. opgeslagen gedurende de looptijd van uw

periode van donateurschap, sponsorschap of andersoortig contact en daarna alleen in de

financiĆ«le administratie voor maximaal zeven jaar.


Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft worden niet verstrekt aan derde partijen tenzij dit

wettelijk verplicht en toegestaan is.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier

schriftelijk toestemming voor geeft.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om

persoonsgegevens van u tebeschermen tegen onrechtmatig gebruik.

De navolgende maatregelen zijn genomen:
1.  Personen die namens Stichting V.O.G.W. van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden

aan geheimhouding daarvan.
2. Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij

fysieke of technische incidenten.
3. De persoonsgegevens zijn niet benaderbaar via het internet.
4. Wij evalueren regelmatig de door ons genomen maatregelen.
5. Wij volgen de verdere ontwikkelingen omtrent de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


De websites van Stichting V.O.G.W. verzamelen geen persoonsgegevens van haar bezoekers.


Rechten omtrent uw gegevens
De door u verstrekte persoonsgegevens kunt u:
1. Inzien.
2. Rectificeren.
3. Vragen om te verwijderen.


Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of nadelige gevolgen ondervinden

van een data lek van Stichting V.O.G.W. dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit

Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.


Vragen
Als u vragen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring neem dan contact op met het bestuur via info@vogw.nl